Všeobecné obchodné podmienky

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

Názov prevádzky: JYOGA

Adresa prevádzky: Panorama centrum, Moyzesova 2/A, 902 01 Pezinok

Obchodné meno: M-LAN Management, s.r.o.

Sídlo: Šúrska 2, 900 01 Modra

IČO: 36285501

DIČ: 2022150614

V zastúpení: Mgr. Judita Kubová

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Zákazník svojim vstupom do priestorov štúdia potvrdzuje, že je v plnom rozsahu oboznámený so Všeobecno-obchodnými podmienkami štúdia vypracovanými poskytovateľom služieb (ďalej v texte ako „Poskytovateľ“). 

Zákazník taktiež prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára oboznámil so Všeobecno-obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

 

2. Predmet poskytovania služieb

Sprostredkovanie kurzov, seminárov a školení v oblasti jogy (ďalej v texte ako „Služby“).

 

 

3. Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov

Priestory prevádzky musí prevádzkovateľ udržiavať v čistote a poriadku.

Návštevníci štúdia (ďalej v texte ako „Zákazník, Zákazníci“) sú povinný taktiež udržiavať priestory štúdia v poriadku a čistote, neničiť a neznečisťovať vybavenie prevádzky.

Lekárnička umiestnená v priestoroch štúdia je vybavená základným zdravotníckym materiálom podľa prílohy č.1 vyhl. MZ SR č.554/2007 Z.z.

 

 

3. Registrácia

Seminára, kurzu alebo školenia je možné sa zúčastniť iba na základe rezervácie.

Registrácia na webovej stránke www.jyoga.sk je bezplatná.

 

 

4. Platobné podmienky

Poplatky za jednotlivé lekcie sú uvedené v rozvrhu.

Po prijatí registrácie na Vami vybranú lekciu sa suma odráta z Vášho kreditu.

Kredit si je možné dobiť kartou alebo v hotovosti v priestoroch štúdia.

 

 

5. Záverečné ustanovenia

Všeobecno-obchodné podmienky sú taktiež prístupné v štúdiu na viditeľnom mieste.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecno-obchodných podmienok.

 

logo JYOGA

Jyoga štúdio Pezinok

Panorama centrum

Moyzesova 4/A

Pezinok

Telefón: 0911 097 707

E-mail: info@jyoga.sk 

© 2024 Jyoga štúdio Pezinok. Created with by canalmedia